Language
Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. วิชาการ
  4. วิจัย
  5. หลักสูตร
  6. นิสิต
  7. แบบฟอร์ม
  8. ข่าวประชาสัมพันธ์
  9. รับสมัครงาน
  10. ติดต่อ
image
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาของนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ว่าด้วย การเบิกจ่ายงบพัฒนาบุคลากรระยะสั้นจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

(ให้แนบเอกสารประกาศทุกครั้งในการขออนุมัติการอบรม/ ใช้เงิน)

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายงบพัฒนาบุคลากรระยะสั้นจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 

ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปิดสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เรื่อง  เปิดรับสมัครทุนเรียนดีสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญเข้าร่วมกิจกรรม RBRU Virtual Exercise 2023 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา

RSS
First1213141517192021Last
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2567 by Srinakharinwirot University
Back To Top