th-THen-GB
Language
Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
 3. วิชาการ
 4. วิจัย
 5. หลักสูตร
 6. นิสิต
 7. แบบฟอร์ม
 8. ข่าวประชาสัมพันธ์
 9. รับสมัครงาน
 10. ติดต่อ
image
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

นิสิต
โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม (Learning University for Society) มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ร่วมกับ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพิ่มความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน โดยการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีศักยภาพทางวิชาการ มีเจตคติที่ดี และมีเป้าหมายในการที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในสาขาวิชาเดิม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสได้เรียนบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาล่วงหน้า ขณะศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการกระตุ้นให้นิสิตระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง

image

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ในขณะที่กำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกคณะและวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสามารถเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในสาขาวิชา/วิชาเอก ดังนี้

 • การตลาด (Marketing)
 • การจัดการ (Management)
 • ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตลอดหลักสูตรจำนวน 195,000 บาท/คน (คณะฯ มีทุนการศึกษาบางส่วนให้กับนิสิตทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ) เริ่มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีสถานะภาพเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว

รูปแบบการเรียน

จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรโครงการพิเศษ ที่เรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีในวันเสาร์ สามารถเลือกเรียนในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 16.30 น. )

ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับ

 1. สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาโทในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. ไม่ต้องชำระค่าเทอมขณะยังมีสถานะนิสิตปริญญาตรี (เรียนล่วงหน้า) จะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
 3. ไม่ต้องชำระค่าสมัครเรียนระดับปริญญาโท
 4. นิสิตระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สามารถเทียบโอนผลการเรียนจากระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 16 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2169 1018, 09 8829 0098

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2567 by Srinakharinwirot University
Back To Top