Search
× Search

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน

image

ปรัชญาของหลักสูตร

" การบริหารธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ รอบรู้ คู่คุณธรรม"

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1 ) ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2 ) มีคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1) นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

2) ผู้แนะนำการลงทุน

3) ผู้วางแผนการลงทุน

4) นักวิเคราะห์การลงทุน

5) วาณิชธนากร

6) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

7) ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนรวม

8) ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

9) เจ้าหน้าที่บริหารการเงินในองค์กรภาครัฐและเอกชน

10) เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงในองค์กรภาครัฐและเอกชน

รายวิชาที่น่าสนใจ

สถาบันการเงินและตลาดการเงิน

การเงินระหว่างประเทศ

การบริหารสถาบันการเงิน

การลงทุน

การจัดการความเสี่ยง

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงิน

การวิเคราะห์งบการเงิน

การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top