th-THen-GB
Language
Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
 3. วิชาการ
 4. วิจัย
 5. หลักสูตร
 6. นิสิต
 7. แบบฟอร์ม
 8. ข่าวประชาสัมพันธ์
 9. รับสมัครงาน
 10. ติดต่อ
image

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ หน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้รับความรู้ ทักษะ และได้รับประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรงจากการปฏิบัติงานจริง และเพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสู่สังคมไทยในอนาคต

 • 2567
 • 2566
 • 2565
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
image
image  บริษัท โซโฮ ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ

ฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและทักษะการทำงานให้แก่นิสิตในกิจกรรม อาทิ ฝึกงาน/สหกิจศึกษา และการแลกเปลี่ยนบุคลากร

image
image  บริษัท เดอะแบล็คสมิธ จำกัด

การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและบุคลากร เพื่อโอกาสในการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และการบรรยายในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต และบุคลากรทั้งสองหน่วยงานภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานทั้งสอง

image
image  สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักเรียน นิสิต/นักศึกษาและคณาจารย์ ทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวฯ

image
image  โรงแรมสเตย์บริจ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ และโรงแรมสเตย์บริจ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักเรียน นิสิต/นักศึกษาและคณาจารย์ ทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวฯ

image
image  สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลความช่วยเหลือด้านวิชาการ

image
image  โรงเรียนราชินีบน

ด้านการเรียนการสอน

image
image  บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักเรียน นิสิต/นักศึกษาและคณาจารย์ ทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวฯ

image
image  บริษัท ฟลอร่า มัลติ โซลูชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ

ด้านการเรียนการสอน

image
image  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรุ้และเทคโนโลยีใหม่ๆ

image
image  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ด้านการจัดโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

image
image  บริษัทโฟลว์แอคเคาท์ จำกัด

ร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต

image
image  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรุ้และเทคโนโลยีใหม่ๆ

image
image  โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักเรียน นิสิต/นักศึกษาและคณาจารย์ ทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวฯ

image
image  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลความช่วยเหลือด้านวิชาการ

image
image  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ด้านการเรียนการสอน

image
image  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการบริหารจัดการฯ

image
image  ธนาคารออมสิน

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพในชุมชน

image
image  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สนับสนุนทางด้านวิชาการและวิจัย

image
image  โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ตลอดจนสร้างเครือข่ายช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อกัน

image
image  มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนับสนุนด้านประกันคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนทางด้านวิชาการและวิจัย

image
image  บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด

การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาร่วมกัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัลและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

image
image  คณะสังคมศาสตร์

ด้านการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน

image
image  บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด

ด้านการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน

image
image  Sungkyunkwan University

- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การศึกษาดูงาน เจรจาความร่วมมือ

image
image  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ความร่วมมือในฐานะพันธมิตรจัดงานประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

image
image  Meiji University

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

image
image  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

- ดำเนินงานด้านการพัฒนา e-Comerce Park
- สนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้
- สนับสนุนและร่วมมือในการแลกเปลี่ยและเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
- นับสนุนและร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรโดยฝึกอบรมในการทำตลาด e-Commerce

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2567 by Srinakharinwirot University
Back To Top