th-THen-GB
Language
Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. วิชาการ
  4. วิจัย
  5. หลักสูตร
  6. นิสิต
  7. แบบฟอร์ม
  8. ข่าวประชาสัมพันธ์
  9. รับสมัครงาน
  10. ติดต่อ

image

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  


ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  อาจารย์ ดร.นาฏอนงค์  นามบุดดี

                   นายจีระบุญ รอดกร  


หลักการและเหตุผล

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  มีความประสงค์จะจัดกิจกรรม โครงการออกแบบการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อให้เป็นตัวแทนในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำและสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวก 


ความสำคัญของมาสคอต การออกแบบสัญลักษณ์ในลักษณะรูปภาพหรือตัวการ์ตูน เป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นมาสคอตอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน โดยมักจะพบเจอมาสคอตได้บ่อยตามงานกีฬาระดับโลก งานกีฬาโรงเรียน มหาวิทยาลัย งานแสดงสินค้าและพบเห็นได้บ่อยจากงานเปิดตัวสินค้าใหม่ หรือใช้สำหรับการสร้างสีสันให้กับงานอีเวนต์ ซึ่งมาสคอตจะช่วยสร้าง ความน่าสนใจให้กับแบรนด์ หน่วยงาน องค์กรและธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กซึ่งธุรกิจเหล่านี้ ล้วนต้องการให้ธุรกิจของตนเองเป็นที่สนใจ เกิดภาพจดจำของแบรนด์หรือสินค้านั้นๆ 

โดยที่มาสคอตเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถสร้างภาพลักษณ์และ เป็นเครื่องมือที่ไม่ควรมองข้าม ในการช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับองค์กร ซึ่งล้วนต้องการให้ตนเองเป็นที่สนใจ เพิ่มความน่าสนใจให้แก่กลุ่มผู้บริโภคให้หันมามองมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องคำนึงถึงกระบวนการออกแบบ เมื่อต้องการได้ผลงานที่มีคุณภาพ ผ่านการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นจะต้องมีกระบวนการที่ดีการออกแบบ


ด้วยเหตุนี้ ทางฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต บุคลากร คณาจารย์ ศิษย์เก่าของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์  ตลอดจนต้องการให้มาสคอตเป็นตัวแทนในการสื่อสาร การบอกเล่า แนะนำ และกิจกรรมอื่นในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงการตั้งชื่อและสโลแกนเพื่อให้ครอบคลุมในทุกๆมิติของการสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม อันจะนำมาซึ่งการรับรู้แก่บุคคลภายนอกให้เป็นที่รู้จักคณะมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ในด้านความมีชื่อเสียงของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมให้สังคมและกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ ในฐานะเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต บุคลากร คณาจารย์ และศิษย์เก่าของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์

2.เพื่อนำผลงานการออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกมาใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ในมิติของการเป็นตัวแทนในการสื่อสาร การบอกเล่า แนะนำ และกิจกรรมอื่นในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม โดยมาสคอตจะทำหน้าที่ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียน นิสิต บุคลากร คณาจารย์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ได้แสดงออกในความสามารถและความคิดสร้างสรรค์

2.มาสคอต  ซึ่งเป็นสื่อสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงชื่อและสโลแกนในมิติของการเป็นตัวแทนในการสื่อสาร การบอกเล่า แนะนำ และกิจกรรมอื่นในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม โดยจะทำหน้าที่ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม


ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินโครงการ

ระยะเวลา: วันที่  21, 24  สิงหาคม  2566 และวันที่ 11, 14 กันยายน 2566

สถานที่  ห้องประชุมชั้น 16  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม อาคารนวัตกรรม .ดร.สาโรช บัวศรี


ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม โทร. 02 649 5000 ต่อ 11757 หรือ inbox Facebook Fanpage https://www.facebook.com/swubas.pr
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2567 by Srinakharinwirot University
Back To Top