Search
× Search
image

รายงานประจำปี

# รายงานประจำปี
รายละเอียด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 


- รายงานผลการดำเนินงานรอบตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานรอบตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานรอบตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานรอบตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานรอบตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานรอบตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด
2 คู่มือการปฏิบัติงานคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม          

งานบริหารและธุรการ


คู่มือการปฏิบัติงาน _งานการประชุม

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน_การรับส่งหนังสือ

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน_งานทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลด

งานบริการการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน_งานกิจการนิสิต

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน_งานโสตทัศนูปกรณ์
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน_การเชิญอาจารย์พิเศษ

ดาวน์โหลด

งานคลังและพัสดุ


คู่มือการปฏิบัติงาน_การเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน_การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

ดาวน์โหลด
นโยบายและแผน


คู่มือการปฏิบัติงาน_งานดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน_ด้านวิจัย

ดาวน์โหลด
3คู่มือการให้บริการคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ เรื่อง การแจ้งจบการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลด

คู่มือการให้บริการ_งานบริหารและธุรการ
ดาวน์โหลด
4แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)

ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
ดาวน์โหลด
5แผนปฏิบัติการประจำปี (Action plan)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top