th-THen-GB
Language
Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. วิชาการ
  4. วิจัย
  5. หลักสูตร
  6. นิสิต
  7. แบบฟอร์ม
  8. ข่าวประชาสัมพันธ์
  9. รับสมัครงาน
  10. ติดต่อ

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


รายงานติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)


คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน พ.ศ. 2565


ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือจริยธรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

image
image
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2567 by Srinakharinwirot University
Back To Top